پیام به نشریه «مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)»