پیام به نشریه «مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)»