پیام به نشریه «پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی»