پیام به نشریه «پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی»