پیام به نشریه «Rehabilitation in Civil Engineering»