پیام به نشریه «نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی»