پیام به نشریه «تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی»