پیام به نشریه «پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»