پیام به نشریه «پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید»