پیام به نشریه «بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)»