پیام به نشریه «پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)»