پیام به نشریه «پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)»