پیام به نشریه «دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان»