پیام به نشریه «پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی»