پیام به نشریه «عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)»