پیام به نشریه «پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»