پیام به نشریه «پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده»