پیام به نشریه «مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید)»