پیام به نشریه «راه سلامت، ایمنی و محیط زیست (رسام)»