پیام به نشریه «Rehabilitation Sciences and Research»