پیام به نشریه «Traditional and Integrative Medicine»