پیام به نشریه «Medical Ethics and History of Medicine»