پیام به نشریه «پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری»