پیام به نشریه «مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی»