پیام به نشریه «Quality Engineering and Production Optimization»