پیام به نشریه «Human, Environment and Health Promotion»