پیام به نشریه «منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)»