پیام به نشریه «یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی»