پیام به نشریه «تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز»