پیام به نشریه «پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی»