پیام به نشریه «مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران»