پیام به نشریه «Multidisciplinary Cancer Investigation»