پیام به نشریه «کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی»