پیام به نشریه «پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی»