پیام به نشریه «پژوهش های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی»