پیام به نشریه «رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی»