پیام به نشریه «پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت»