پیام به نشریه «مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام»