ارسال پیام به «آقای حجت الاسلام دکترعبدالکریم بی آزارشیرازی»