ارسال پیام به «آقای مهندسمیرعلی اصغر زینالی دانالو»