ارسال پیام به «آقای دکترعبدالرضا رکن الدین افتخاری»