ارسال پیام به «آقای دکتربهرامعلی قنبری هاشم آبادی»