شماره‌های نمایه شده «فصلنامه شعر»

سال 15
تیر ماه 1387
پائیز 86
فروردین 1387
اردیبهشت 87
خرداد 1387
امرداد 1387
تابستان 1386
بهار 1386
سال 14
پاییز 1385
تابستان 1385
بهار 1385
خرداد 1385
ویژه نامه غزل
سال 13
زمستان 1384
پاییز 1384
تابستان 1384
بهار 1384
سال 12
اردیبهشت 1384
زمستان 1383
دی 1383
تابستان 1383
پاییز 1383
تیر 1383
ویژه نامه ی استاد علی معلم دامغانی
سال 10
بهار 1382