شماره‌های نمایه شده «ماهنامه قالی ایران»

سال 12
آذر و دی 1388
مهر و آبان 1388
امرداد و شهریور 1388
خرداد و تیر 1388
فروردین و اردیبهشت 1388
سال 11
دی 1387
مهر و آبان 1387
امرداد و شهریور 1387
خرداد و تیر 1387
فروردین و اردیبهشت 1387
بهمن و اسفند 1386
سال 10
دی 1386
آذر 1386
مهر و آبان 1386
خرداد و تیر 1386
سال 9
فروردین و اردیبهشت 1386
بهمن و اسفند 1385
آذر و دی 1385
مهر و آبان 1385
امرداد و شهریور 1385
خرداد و تیر 1385
سال 8
فروردین و اردیبهشت 1385
بهمن - اسفند 1384
آذر و دی 1384
ویژه نامه دموتکس 2006 و مرکز ملی فرش ایران
امرداد و شهری ور 1384
خرداد و تیر 1384
فروردین و اردیبهشت 1384