شماره‌های نمایه شده «ماهنامه آزما»

سال 25
اسفند 1402 و فروردین 1403
دی و بهمن 1402
سال 24
مهر 1402
امرداد 1402
خرداد 1402
اردیبهشت 1402
اسفند 1401 و فروردین 1402
آذر و دی 1401
سال 23
آبان 1401
مهر 1401
تیر و امرداد 1401
خرداد 1401
فروردین 1401
بهمن 1400
آبان و آذر 1400
سال 22
شهریور و نیمه اول مهر 1400
تیر 1400
اردیبهشت و نیمه اول خرداد 1400
اسفند 1399 و فروردین 1400
دی و نیمه اول بهمن 1399
سال 21
آبان و آذر 1399
مهر 1399
شهریور 1399
امرداد 1399
خرداد 1399
اردیبهشت 1399
فروردین 1399
زمستان 1398
شعر فصل ویژه بهار
دی 1398