شماره‌های نمایه شده «نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی»

سال 8
تابستان 1401
پیاپی 18
بهار 1401
پیاپی 17
سال 7
زمستان 1400
پیاپی 16
پاییز 1400
پیاپی 15
تابستان 1400
پیاپی 14
بهار 1400
پیاپی 13
سال 6
پاییز و زمستان 1399
پیاپی 12
بهار و تابستان 1399
پیاپی 11
سال 5
پاییز و زمستان 1398
پیاپی 10
بهار و تابستان 1398
پیاپی 9
سال 4
پاییز و زمستان 1397
پیاپی 8
بهار و تابستان 1397
پیاپی 7