شماره‌های نمایه شده «ماهنامه جهاد روستا»

سال 27
دی 1385
سال 25
شهریور 1384
تیر و امرداد 1384
اردیبهشت و خرداد 1384
فروردین 1384
ویژه دختران و زنان روستایی و عشایری
سال 24
خرداد 1383
اردیبهشت 1383
فروردین 1383
سال 23
خرداد 1382
سال 20
تیر و امرداد 1378