شماره‌های نمایه شده «مجله تحقیقات پزشکی»

سال 3
تابستان 1384
پیاپی 11
زمستان 1383 و بهار 1384
پیاپی 10
پاییز 1383
پیاپی 9
سال 2
تابستان 1383
پیاپی 8
پاییز 1382
پیاپی 5
بهار 1383
پیاپی 7
زمستان 1382
پیاپی 6
سال 1
تابستان 1382
بهار 1382
زمستان 1381
پاییز 1381