شماره‌های نمایه شده «مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز»

سال 45
بهمن و اسفند 1402
پیاپی 168
آذر و دی 1402
پیاپی 167
مهر و آبان 1402
پیاپی 166
امرداد و شهریور 1402
پیاپی 165
خرداد و تیر 1402
پیاپی 164
فروردین و اردیبهشت 1402
پیاپی 163
سال 44
بهمن و اسفند 1401
پیاپی 162
آذر و دی 1401
پیاپی 161
مهر و آبان 1401
پیاپی 160
امرداد و شهریور 1401
پیاپی 159
خرداد و تیر 1401
پیاپی 158
فروردین و اردیبهشت 1401
پیاپی 157
سال 43
بهمن و اسفند 1400
پیاپی 156
آذر و دی 1400
پیاپی 155
مهر و آبان 1400
پیاپی 154
امرداد و شهریور 1400
پیاپی 153
خرداد و تیر 1400
پیاپی 152
فروردین و اردیبهشت 1400
پیاپی 151
سال 42
بهمن و اسفند 1399
پیاپی 150
آذر و دی 1399
پیاپی 149
مهر و آبان 1399
پیاپی 148
امرداد و شهریور 1399
پیاپی 147
خرداد و تیر 1399
پیاپی 146
فروردین و اردیبهشت 1399
پیاپی 145
سال 41
بهمن و اسفند 1398
پیاپی 144
آذر و دی 1398
پیاپی 143
مهر و آبان 1398
پیاپی 142
امرداد و شهریور 1398
پیاپی 141
خرداد و تیر 1398
پیاپی 140
فروردین و اردیبهشت 1398
پیاپی 139