شماره‌های نمایه شده
سال 10
پاییز 1401
پیاپی 53
تابستان 1401
پیاپی 52
بهار 1401
پیاپی 51
زمستان 1400
پیاپی 50
سال 9
پاییز 1400
پیاپی 49
تابستان 1400
پیاپی 48
بهار 1400
پیاپی 47
زمستان 1399
پیاپی 46
سال 8
پاییز 1399
پیاپی 45
تابستان 1399
پیاپی 44
بهار 1399
پیاپی 43
زمستان 1398
پیاپی 42
سال 7
پاییز 1398
پیاپی 41
تابستان 1398
پیاپی 40
بهار 1398
پیاپی 39
زمستان 1397
پیاپی 38
سال 6
پاییز 1397
پیاپی 37
تابستان 1397
پیاپی 36
ضمیمه تابستان مجله شفای خاتم 2
تابستان 1397
پیاپی 35
بهار 1397
پیاپی 34
ضمیمه بهار مجله شفای خاتم 1
زمستان 1396
پیاپی 32
ضمیمه زمستان مجله شفای خاتم 3
بهار 1397
پیاپی 33
زمستان 1396
پیاپی 31